Prohlášení o ochraně soukromí

Pokud jste naším zákazníkem, návštěvníkem webu nebo odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme společnost Almaterra superfoods s.r.o., IČ 06168639, se sídlem Ke Kateřinkám 1395/6, 149 00 Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.277020. Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti www.almaterra.eu , jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Almaterra superfoods s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob v souvislosti s prodejem mimo webové stránky www.almaterra.eu.

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
1.1. V případě nákupu zboží v na www.almaterra.eu bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

1.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

1.3. Společnost Almaterra superfoods s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

1.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. provádět sama a prostřednictvím společnosti IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., se sídlem Neklanova 120/18, 128 00, Praha 2, IČ: 27945014, která provozuje redakční systém eshopu www.almaterra.eu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Almaterra superfoods s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci, kterými jsou:
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
CZ kurýr, Michal Horyna, Dobrovského 10, 170 00 Praha 7, IČ: 68866534

1.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti www.almaterra.eu, může společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

1.6. Zpětnou vazbu může společnost Almaterra superfoods s.r.o. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti Almaterra superfoods s.r.o.. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona.

1.7. Společnost Almaterra superfoods s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 02387727.

2. Použití souborů cookie a analýza webových stránek přes Google Analytics

2.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Almaterra superfoods s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory, a činí tak tedy v rámci svého oprávněného zájmu.

2.2. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Umožňují zaznamenat tyto údaje návštěvníka webu: IP adresu, datum přístupu a dobu přístupu, webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku www.almaterra.eu navštívil, a objednané zboží.

2.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9
Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení"
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies"
3. Klikněte na tlačítko „Delete"

Prohlížeč: Firefox 4.0

Deaktivace Cookies:

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení

Odstranění Cookies:

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii"
3. Zvolte „Vše" u volby „Časové období mazání"
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti"o Zaškrtněte pole „Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat

Jiný prohlížeč

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

2.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Almaterra superfoods s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").

2.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

2.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

2.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

3 Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
3.1. Společnost Almaterra superfoods s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, kteří se na ni mohou obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, písemně, e-mailem či osobně.

3.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Almaterra superfoods s.r.o. bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Almaterra superfoods s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Almaterra superfoods s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Almaterra superfoods s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

3.3. Pokud bude vůči společnosti Almaterra superfoods s.r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost Almaterra superfoods s.r.o.zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Pokud bude vůči společnosti uplatněn a reklamace výrobku v ekologické, tzv. BIO kvalitě, bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. navíc zprostředkovávat údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, předmět a důvod reklamace, telefonický kontakt, email předávat třetí straně, společnosti Biokont CZ, s.r.o., se sídlem Měřičkova 34, 621 00 Brno, IČO 26978474, která je akreditovaným inspekčním a certifikačním orgánem v ekologickém zemědělství a jíž má společnost Almaterra superfoods s.r.o. povinnost poskytovat výše uvedené informace, včetně způsobu řešení reklamace.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Almaterra superfoods s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Almaterra superfoods s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Almaterra superfoods s.r.o. reklamaci vyřídit.

3.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Almaterra superfoods s.r.o. sama.

Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Almaterra superfoods s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Almaterra superfoods s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Almaterra superfoods s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy obchod@almaterra.eu.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu
4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.almaterra.eu bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce www.almaterra.eu. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Almaterra superfoods s.r.o.), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. provádět sama.

5. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru
5.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Almaterra superfoods s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména, příjmení. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Almaterra superfoods s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

5.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje.

5.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Almaterra superfoods s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu elektronicky na emailovou adresu obchod@almaterra.eu, nebo písemně na adresu sídla společnosti Almaterra superfoods s.r.o. (viz výše). Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Almaterra superfoods s.r.o. možné.

6. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
6.1. Při zpracování osobních údajů společností Almaterra superfoods s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

6.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovává;
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iii) právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů;
(vi) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).
6.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Almaterra superfoods s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

6.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Almaterra superfoods s.r.o.zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Almaterra superfoods s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 7.

6.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Almaterra superfoods s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz .

7. Kontaktní údaje správce osobních údajů

7.1. Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost Almaterra superfoods s.r.o., se sídlem Ke Kateřinkám 1395/6, 149 00 Praha 4, IČ 06168639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.277020. Telefon: 00420 605 554 005. Email: obchod@almaterra.eu

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018.

ZASÍLÁME TAKÉ PŘES:

Zásilkovna

GLS

PPL

 

 

VŠE SKLADEM + ODESÍLÁME DO 24 HODIN

Vše skladem

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení